Αρχική » Εξοπλιστικά

Η απάντηση στο «πωλητήριο» των μαχητικών αεροσκαφών

Η πρόταση για επιστολή της Ένωσης Συνταξιούχων Ομοτίμων Μηχανικών του ΤΕΕ σχετικά με την πρόωρη πώληση των μαχητικών της Ελλάδας

Βαγγέλης Λάσκαρης Featured Εξοπλιστικά
Η επιστολή της Ένωσης Συνταξιούχων Ομοτίμων Μηχανικών του ΤΕΕ για την πρόωρη τυχόν πώληση των μαχητικών της Ελλάδας

Η επίθεση τών Ιρανών κατά τού Ισραήλ μέ σμήνη από εκατοντάδες drone έδειξε τήν πολύ μεγάλην χρησιμότητα χρήσεως μεγάλου αριθμού ισραηλινών μαχητικών αερο σκαφών σέ ρόλον αναχαιτί σεως τών εν λόγω drone ..!!!

Η Τουρκία τώρα, ήδη  ετοιμά ζει μεγάλο στόλο από  εκατοντάδες drones, προκει μένου νά επιτεθεί οσονούπω κατά τής Ελλάδος..!!!

Η Πατρίδα μας διαθέτει έναν σημαντικόν αριθμόν F-16 Block 30, τά οποία πολύ εύκολα καί μέ μικρό κόστος θά μπορούν νά αναβαθμιστούν σέ επίπεδον “Viper“. Επίσης η ΠΑ διαθέτει καί σημαντικόν αριθμόν εκ τών περιφήμων καί πολύ αξιομά χων  καί αποτελεσματικών  Γαλλικών Mirages 2000-5. μέ τούς άριστα εκπαιδευμένους χειριστές των.

Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης κ.Νίκος Δένδιας, με τό πρόσχη μα τής ομογενοποιήσεως τών  τύπων τών μαχητικών αερο σκαφών τής ΠΑ σέ έναν μικρόν αριθμόν τριών μόνον διαφορε τικών τύπων, άνεκοίνωσε πρό σφατα πώς,  επιθυμεί τώρα νά “ξεπουλήσει” τά πιό πάνω αξιό μαχα μαχητικά μας αεροπλάνα  στήν Ινδίαν ή καί σέ άλλες ξέ νες χώρες καί μάλιστα προτί θεται νά τό κάνει αυτό προτού κάν νά έχουν προηγουμένως παραληφθεί τά νέα F-35…!!!

Φρονώ λοιπόν πώς η λογική τού Υπουργού γιά τήν μείωση τών τύπων τών μαχητικών αεροσκαφών μας είναι μέν κατ’ αρχάς πολύ ορθή, όμως θεω ρώ πώς η εν λόγω πρόωρη τυχόν πώληση τών μαχητικών μας θά έπρεπε νά αναβληθεί τουλάχιστον μέχρις ότου παρα ληφθούν τά νέα μας F-35…!!! 

Εγώ προσωπικά, γιά λόγους Εθνικούς καί Πατριωτικούς, ήδη απέστειλα σχετικήν επι στολήν μου πρός τόν κ. Νίκον Δένδιαν, ζητώντας τήν αναβο λήν τών πωλήσεων, αλλά όμως νομίζω πώς τούτο ΔΈΝ είναι αρκετό.

Κατόπιν τών ώς άνω, θεωρώ πώς η Ένωσή μας τών Συντα ξιούχων Ομοτίμων Μηχανικών τού ΤΕΕ θά έπρεπε νά αποστεί λει καί εκείνη γιά λόγους Εθνι κής Αμύνης, καί  γιά λόγους Εθνικούς καί Πατριωτικούς, σχετικήν επιστολήν της πρός τόν Υπουργόν κ. Νίκον Δένδιαν, μέ κοινοποίηση καί πρός τόν Πρωθυπουργόν τής Ελλάδος καθώς καί πρός τά μεγάλα Μέσα Ενημερώσεως τής  Χώ ρας καί μέ τήν επισήμανση ΟΛΩΝ τών πιό πάνω, πραγματι κών στοιχείων, τά οποία ήδη σάς ανέφερα …!!!

Ακόμη, θεωρώ πώς τά εν λόγω απολύτως αξιόμαχα μαχητικά αεροσκάφη μας θά έπρεπε νά πωληθούν κατά προτίμησιν στήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν, προκειμένου νά δημιουργήσει η ίδια, μέ τήν αρωγήν καί τής Ελλάδος, μίαν αξιόμαχην Κυπριακήν Πολεμικήν Αεροπορίαν, ικανήν νά προστατεύσει αποτελεσματικά τήν Κυπρια κήν Εθνοφρουράν από τόν Τουρ κικόν στρατόν κατοχής αποτε λούμενον από 50.000 άριστα εξοπλισμένων ανδρών, μέσω τού οποίου η Τουρκία εξ άλλου επιδιώκει νά καταλάβει καί τό υπόλοιπον τμήμα τής Κύπρου, ήτοι τό ελεύθερον, Ελληνο- κυπριακόν έδαφος..!!!

Φιλικότατα,

Φίλιππος Αναστασίου

Διαβάσατε το άρθρο με τίτλο «Η απάντηση στο «πωλητήριο» των μαχητικών αεροσκαφών». Στο άρθρο αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω #tags. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε τα παρακάτω θέματα. GeoStratigika on GoogleNews

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Βαγγέλης Λάσκαρης

Συντάκτης στο GeoStratigika.gr

ΣΧΟΛΙΑ